ПРЕДМЕТ И ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Настоящите общи условия представляват споразумение и са предназначени за регулиране на отношенията между „Уеб Тех Медия“ ЕООД, ЕИК 203738430 (седалище и адрес на управление гр. София, ул. Тополница 6, ап. 1), и потребителите, наричани по-долу за краткост „Ползвателя“ или клиенти“, на уеб сайта https://webtechsmart.com, наричан по-долу WebtechSmart и предоставяните от него услуги, наричани по-долу „Услугата“.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия обвързват всички потребители на www.webtechsmart.com, наричано по-долу „фирмата“.

С натискане на бутона „Прочетох и съм съгласен с Общите условия“, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Платформата е собственост на “Уеб Тех Медия” ЕООД, ЕИК 203738430, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Тополница 6, ап. 1.

Това е Дружеството, с което ще сключите договор за услуги, споменати в „ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ“ (отдолу).

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

Услугата, предоставяна от WebtechSmart на Ползвателя, представлява услуга на информационното  общество   по  смисъла   на   Закона   за   електронната   търговия.

Основните характеристики на Услугата са следните:

 • Уеб дизайн, разработка и поддръжка на  уеб сайтове и онлайн магазини
 • SEO оптимизация и одит
 • Писане на SEO оптимизирани текстове
 • Link building
 • Реклама в Google
 • Създаване и поддръжка на Facebook страници
 • Интеграция в социални мрежи
 • Изготвяне на маркетингова стратегия за Facebook игри и приложения
 • Регистрация и конфигурирация на Google Analytics
 • Изцяло персонализирани уеб услуги и решения според клиента

ИЗМЕНЕНИЕИ ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от WebtechSmart, за което последният се заема да уведоми по подходящ начин всички регистрирани клиенти на услугата.
 • WebtechSmart и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от WebtechSmart и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
 • Клиентите се съгласяват, че всички изявления на WebtechSmart, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от тях при регистрацията за използване на Услугата.
 • Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, не е необходимо да бъдат подписани с електронен  подпис,  за  да  имат действие спрямо него.
 • Ползвателите на Услугата, които нямат регистрация, приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 • Всеки клиент, сключил договор или споразумение с Webtechsmart за услугите, предлагани през интернет страницата www.webtechsmart.com , има право да се откаже от него в срок от 14 дни след сключването му без да назовава причина за решението си. Прекратяването на споразумението може да бъде изпратено до Дружеството по имейл: info@webtechsmart.com или на физическия адрес на фирмата.
 • В случай на упражняване правото на отказ, фирмата следва да върне всички предоставени документи, във връзка с предмета на споразумението.
 • Webtechsmart има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 • Двете страни декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или от установената практика.
 • За неуредените в този договор въпроси, в това число въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на отделни клаузи или на договора в неговата цялост, се прилагат законите на Република България.
 • Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

(3.1) НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

 (1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.:(02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg

kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02/980 25 24, факс: 02/988 42 18

гореща линия: 0700 11122

Уеб сайт: www.kzp.bg

 • Настоящите общи условия са приети на 09.05.2019 година и влизат в сила за Ползвателя от момента на сключване на договора и след приемането на общите условия по посочения по-горе ред.